วิธี setting email in iphone จำพวก outlook

จริงๆ มันก็ไม่ยาก แค่ไปสร้าง account ใน iphone แล้วก็เอาค่าต่างๆ ที่ได้จาก email สำหรับการติดตั้งไปใส่ให้ถูกต้อง แต่ปัญหาหลายอย่างในการใช้ email จำพวก gmail นั้น ที่ 1 account จำเป็นต้องใช้หลายเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น PC, Note Book หรือมือถือ แต่การที่จะมี Hight Technology ก็ต้องไม่ Low Technique ด้วย แต่มาแบบประเภทไฮเทคโนโลว์เทคนิค ไม่สมควรที่จะซื้อมาใช้ มันไม่คุ้มค่าเลย

Account Settings in iPhone

The specific account settings that appear on iPhone and iPod touch depend on the type of account you have — POP or IMAP.
Note: Exchange email accounts must be configured for IMAP to work with iPhone and iPod touch.

Stop using an account
From the Home screen choose Settings > Mail, choose an account, then turn Account off.
If an account is off, iPhone and iPod touch don’t display the account, or send or check email from that account, until you turn it back on.

Adjust advanced settings
From the Home screen choose Settings > Mail > Accounts, choose an account, then do one of the following:

  • To set whether drafts, sent messages, and deleted messages are stored on iPhone and iPod touch or remotely on your email server (IMAP accounts only), tap Advanced and choose Drafts Mailbox, Sent Mailbox, or Deleted Mailbox.
    If you store messages on iPhone and iPod touch, you can see them even when iPhone and iPod touch isn’t connected to the Internet.
  • To set when deleted messages are removed permanently from iPhone and iPod touch, tap Advanced and tap Remove, then choose a time: Never, or after one day, one week, or one month.
  • To adjust email server settings, tap Host Name, User Name, or Password under Incoming Mail Server or Outgoing Mail Server.
    Ask your network administrator or Internet service provider for the correct settings.
  • To adjust SSL and password settings, tap Advanced. Ask your network administrator or Internet service provider for the correct settings.

Delete an email account

From the Home screen choose Settings > Mail, tap an account, then scroll down and tap Delete Account.

Tip: Deleting an email account from iPhone and iPod touch doesn’t delete it from your computer.