กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 8/14

บลจ.บัวหลวง เสนอกองทุนเปิดใหม่ เป็นกองทุนรวมน่าสนใจ ชื่อว่า กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 8/14 หรือ B-Fixterm 8/14 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง กองทุนมีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กองทุนรวม

กองทุนรวมนี้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 100% ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.10% อายุโครงการประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

กองทุน IPO เปิดขาย 19 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1292


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply