กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 9/14

บลจ.บัวหลวง เสนอกองทุนเปิดใหม่ เป็นกองทุนรวมน่าสนใจ ชื่อว่า กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 9/14 หรือ B-Fixterm 9/14 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง

กองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 100% ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.9 % อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน แต่ไม่เกิน 7 เดือน) ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

กองทุน IPO เปิดขาย 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 4 มีนาคม 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1302


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply