กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี F

บลจ.กสิกรไทย เสนอกองทุนเปิดใหม่ เป็นกองทุนรวมน่าสนใจ ชื่อว่า กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี F หรือ KEFF1YF เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง

กองทุนรวม

ซึ่งกองทุนรวมนี้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 100% ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.25% ต่อปี อายุโครงการประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

กองทุน IPO เปิดขาย 20 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1295


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply