กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน M

บลจ.กสิกรไทย เสนอกองทุนเปิดใหม่น่าลงทุน คือ กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน M หรือ KEFF6MM เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนระดับ 4 ซึ่งยังถือว่าปานกลางไม่สูงและไม่ต่ำมาก

กองทุนรวม

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน M นี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100% กองทุนนี้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.00% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท – IPO เปิดขาย 18 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1287


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply