กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ 3% พลัส 3% ทริกเกอร์ พลัส 1

บลจ.กรุงศรี เสนอกองทุนเปิดใหม่ เป็นกองทุนรวมน่าสนใจ ชื่อว่า กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ 3% พลัส 3% ทริกเกอร์ พลัส 1 หรือ KFEU3P3-P1 เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง กองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ให้ผลตอบแทนคาดการณ์โดยรวม 6 % มีอายุโครงการ ประมาณ 7 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุน

กองทุนรวม

โดยกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ 3% พลัส 3% ทริกเกอร์ พลัส 1 จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Vanguard FTSE Europe ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV กองทุน Vanguard FTSE Europe ETF (กองทุนหลัก)

กองทุนมุ่งแสวงหาการลงทุนให้เป็นไปตามผลการดำเนินงานของดัชนีมาตรฐานที่เป็นตัวชีวั้ดผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ที่ตัง้ อยู่ในตลาดสำคัญของยุโรป และมีกลยุทธ์การลงทุนโดยกองทุนใช้วิธีการลงทุนแบบอ้างอิงดัชนีด้วยการลงทุนทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในหุ้นสามัญที่ประกอบอยู่ในดัชนี FTSE Developed Europe Index ดัชนี FTSE Developed Europe Index: ถูกสร้างขึน้ โดยประกอบด้วยหุ้น ประมาณ 497 ตัว ของบริษัทที่จัดตัง้ ในประเทศแถบยุโรป 17 ประเทศ ซึ่งส่วน ใหญ่อยู่ในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลน

กองทุน IPO เปิดขาย 25 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 4 มีนาคม 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1300


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply