กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AW

บลจ.กสิกรไทย เสนอกองทุนเปิดใหม่ เป็นกองทุนรวมน่าสนใจ ชื่อว่า กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AW หรือ KFF6MAW เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง

กองทุนรวม

กองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 100% ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.00% ต่อปี มีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

กองทุน IPO เปิดขาย 25 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1296


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply