กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y13

บลจ.กรุงศรี เสนอกองทุนเปิดใหม่ เป็นกองทุนรวมน่าสนใจ ชื่อว่า กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y13 หรือ KFFIF1Y13 เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง

กองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน และ/หรือเงินฝากธนาคาร ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าโดยการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (fully hedge) กองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 100% ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ ผลตอบแทน 3.25% ต่อปี มีอายุโครงการ ประมาณ 1 ปี และลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

กองทุน IPO เปิดขาย 25 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 3 มีนาคม 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1299


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply