กรุงศรีตราสารหนี้ 6M87

บลจ.กรุงศรี นำเสนอกองทุนเปิดใหม่น่าลงทุน คือ กรุงศรีตราสารหนี้ 6M87 หรือ KFFIX6M87 กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100% เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ เสนอขายเพียงครั้งเดียวในช่วง IPO และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (โปรดอ่านสรุปสาระสำคัญของกองทุน)

กองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนีภาครัฐ และ/หรือเอกชนซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV

ทังนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (fully hedge) ไม่จ่ายเงินปันผล การซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 18 – 24 ก.พ. 2557 เท่านั้น – IPO เปิดขาย 18 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1285


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply