กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน DO

บลจ.กสิกรไทย เสนอกองทุนเปิดใหม่น่าลงทุน คือ กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน DO หรือ KPPTF3MDO เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนระดับ 4 ซึ่งยังถือว่าปานกลางไม่สูงและไม่ต่ำมาก

กองทุนรวม

กองทุนนี้ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.25% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 3 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 20 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท – IPO เปิดขาย 18 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1289


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply