กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์

บลจ.กรุงไทย เสนอกองทุนเปิดใหม่ เป็นกองทุนรวมน่าสนใจ ชื่อว่า กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ หรือ KT-EURO เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยกองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และไม่กำหนดอายุโครงการ สามารถลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

กองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุน IPO เปิดขาย 24 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1297


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply