กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A

บลจ.กสิกรไทย เสนอกองทุนเปิดใหม่น่าลงทุน คือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A หรือ KTF3YA เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนระดับ 4 ซึ่งยังถือว่าปานกลางไม่สูงและไม่ต่ำมาก

กองทุนรวม

กองทุนให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.60% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 3 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท – IPO เปิดขาย 18 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1286


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply