กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น 3

บลจ.กรุงไทย เสนอกองทุนเปิดใหม่ เป็นกองทุนรวมน่าสนใจ ชื่อว่า กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น 3 หรือ KTFIX3M3 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง

กองทุนรวม

กองทุนนี้ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.15%ต่อปี อายุโครงการ 3 เดือน มีนโยบายการลงทุนกองทุนรวม ลงทุนในพันธบัตรภาครัฐในประเทศ และเงินฝากธนาคารพาณิชย์

กองทุน IPO เปิดขาย 24 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1298


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply