กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 103

บลจ.กรุงไทย เสนอกองทุนเปิดใหม่ เป็นกองทุนรวมน่าสนใจ ชื่อว่า กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 103 หรือ KTSUPB103 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง

กองทุนรวม

กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 กองทุนรวมนี้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 100% โดยให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.25% ต่อ ปี อายุโครงการ อายุ 12 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

กองทุน IPO เปิดขาย 19 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1293


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply