กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 117

บลจ.กรุงไทย เสนอกองทุนเปิดใหม่ เป็นกองทุนรวมน่าสนใจ ชื่อว่า กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 117 หรือ KTSUPB117 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง

กองทุนรวม

กองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 100% ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.75% ต่อปี อายุโครงการ 3 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท กองทุนมีนโยบายการลงทุน โดยการลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79

กองทุน IPO เปิดขาย 19 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1294


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply